Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK
Persondatapolitik & Cookies
1. Oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte op-lysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er in-formeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

2. Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos (Virksomhedens juridiske navn) og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår, hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine ret-tigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved data-overførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget til-tvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektro-nisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
(Såfremt opbevaring og transmissionen sker krypteret, skal dette for-klares)

3. Hvem har adgang
Direktøren og (hvis flere har adgang til oplysninger, indsæt deres nav-ne) for (virksomhedens juridiske navn) har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på (URL på website) er (navn og titel).

4. Tredjemand
Oplysninger afgivet til (URL på website) videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstruktu-rering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivel-se i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

5. Anmeldersite
Vær opmærksom på flg.:
Såfremt websitet betjener sig af et anmeldersite, betragtes dette som vide-regivelse af oplysninger til tredjemand. Dette SKAL oplyses her og angi-ves, HVEM oplysningerne VIDEREGIVES TIL.

6. Indsigelse & indsigt
Som registreret hos (virksomhedens juridiske navn) har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vild-ledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til (virksomhedens juridiske navn) via e-mail (e-mail-adressen).

7. Klage
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til (kontatktin-forma-
tion på person/afdeling hos websitet). Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området (angiv, adres-se, telefonnummer, mailadresse, url for de relevante nævn der dækker de varer/ydelser der sælges på websitet), såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

8. Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgiv-ning.

9. ODR
Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digi-tal platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og service-ydelser inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).
For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR-platformen er at binde en masse klageinstanser sam-men. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks. en italiensk virksomhed, der er handlet med. Klagen maskinoversæt-tes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden mod-tager således klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution:

Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventnin-ger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løs-ning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link - hvis ikke du ønsker at tale med os først;
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cookies
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk, der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende, der kan gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På (URL på website) anvendes cookies udelukkende til det formål at opti-mere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering